17 Nov 2016

Alpine scenery at Undosa by Lake Starnberg 4:3