17 Nov 2016

Alpine scenery at Undosa by Lake Starnberg 16:9